Lines

FORWARD
Belgium

Geschiedenis

FORWARD Belgium is een wettelijk erkende Beroepsvereniging ter verdediging van de belangen van de expeditiesector op alle niveaus, zowel plaatselijk, nationaal, Europees als mondiaal.

De Vereniging heeft de volgende doelstellingen:

  • De verdediging van de maritieme- en havenbelangen in functie van de beroepsbelangen van de leden.
  • Het verstrekken van informatie van algemeen nut voor haar leden.
  • De bescherming van de beroepsethiek.
  • Het veiligstellen van een hoog professioneel niveau.
  • De zorg voor correct professioneel gedrag.

Onder expeditie en vervoerszaken verstaat men o.a. het in ontvangst nemen, het wegen, de controle, het nemen van monsters, het vervoer, verschillende bewerkingen, opslaan, in en uitklaren, verzekeren van alle goederen, zee- en binnenvaart bevrachtingen, het verzenden per spoor, langs de weg, per schip, per vliegtuig, het multimodaal vervoer, het beheren van de totale logistiek van de goederenstromen, het opstellen van documenten, boeken van lading, het vervullen van allerlei formaliteiten voor douane en consulaire diensten en andere autoriteiten en instellingen in verband met het expeditie en vervoerwezen. Deze activiteiten mogen behandeld worden als commissionairexpediteur of als commissionairvervoerder.

 

Het Ontstaan ...

1905 – De geschiedenis van de Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen (VEA) gaat van start in 1905. Toen werd de “Cercle des Expéditeurs et Exportateurs Réunis opgericht met als doel een solidaire verdediging van de gemeenschappelijke beroepsbelangen.

1909 - Vier jaar na de stichting van de Cercle des Expéditeurs wordt de vereniging als beroepsvereniging erkend en werd de naam gewijzigd in “Cercle des Expéditeurs, Exportateurs et Importateurs – Union professionnelle pour la protection du commerce d’expédition”.

1918 – De Cercle des Expéditeurs, Exportateurs et Importateurs telt 83 ,leden en begint zich te herstellen van de schade van de eerste wereldoorlog. Pas in 1920 werkt de vereniging terug op volle kracht.

1923 – Oprichting van de Belgische Vereniging van Uitvoer- en Invoerhandelaars.

1928 – De benaming « cercle » wordt vervangen door « union ».

1926 - Oprichting van FIATA ( Fédération des Associations de Transitaires et Assimilés) , die de expediteursbelangen wereldwijd verdedigt.

1929 – VEA nam mee het initiatief bij de oprichting van CEPA (Centrale des Employeurs au Port d’Anvers), de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen waarbinnen de Vereniging 3 zetels in de Raad van Bestuur en 1 zetel in het directiecomité wordt toegewezen.

1930 – Oprichting van GAMU – Groupement des Agents Maritimes d’Usines (Groepering van Nijverheidszeevaartagenten).

1938 – De Algemene Voorwaarden van de Expediteurs van Antwerpen worden bekrachtigd tijdens de algemene vergadering van 20 oktober 1938.

1945 - Omvorming tot de « Vereniging der Expediteurs van Antwerpen – Beroepsvereniging voor de bescherming van het Expeditiewezen ».

1947 – Aanpassing van de Algemene Voorwaarden van de commissionair- expediteur van Antwerpen. De VEA start, in samenwerking met het stadsbestuur en de privé-sector, de Internationale Havendagen. Hieruit groeide in 1952 het public relations orgaan van de Scheldehaven m.n. Assiport.

1948 - De vereniging neemt mee het initiatief ter oprichting van de Federatie van Expediteurs van België, de nationale beroepsgroepering, na eerder te zijn opgericht onder de naam Nationale Federatie der Vervoerondernemers van België.

1949 - De Antwerpse Scheepvaartvereniging, de Algemene Vereniging van Maritieme Bedienden en VEA slaan de handen in elkaar en stichten het Beroepsinstituut voor Havenbedienden naar aanleiding van het personeelstekort.

1951 - Stichting van het Comité der Noordzeehavenexpediteurs (CNE), dat de havenexpediteurorganisaties in de range Hamburg/Duinkerke tot nauwere samenwerking moet oproepen. Het secretariaatswerk gebeurt op de Vereniging in Antwerpen.

1959 - Oprichting van CLECAT, het Europees Verbindingscomité der Commissionairs en Bemiddelaars van het Vervoer. Via de nationale Federatie wordt actief medewerking verleend aan deze organisatie.

1964 - De Algemene Expeditievoorwaarden van Antwerpen worden vervangen door de Algemene Voorwaarden der Expediteurs van België. Ook de verzekeringspool “ Arex” (VZW) = insurance scheme offered to the Belgian forwarders/logistic service providers treedt in werking.

1967 - Totstandkoming van de zogenaamde ‘kaderwet’ betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van goederenvervoer.

1971 - VEA neemt het initiatief tot de oprichting van Railtrans NV.

1973 – Met de ondersteuning van de VEA werd AGHA, de Antwerpse Gemeenschap voor Havenaangelegenheden, opgericht.

1978 - Oprichting van het Algemeen Vlaams Expeditieverbond (AVEV) in samenwerking met ADESO (Vereniging der Expediteurs en Douaneagenten van West- en Zuid-België).

1982 - Oprichting van CEB (Confederatie der Expediteurs van België), ter vervanging van het eerdere FEB (Federatie der Expediteurs van België).

1984 (einde) – Erkenning van de FIATA Combined Transport Bill of Lading door de Internationale Kamer van Koophandel

2000 – Fusie van GAMU (Groepering der Nijverheidszeevaarten) in VEA en naamswijziging tot Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen.

2005 - 100 jarig bestaan van VEA.

2015 - Naamwijziging in Vereniging Expediteurs Antwerpen

2019 - VEA – Vereniging Expediteurs Antwerpen – zal voortaan door het leven gaan als FORWARD Belgium. 

De wijziging betreft meer dan een loutere naamsverandering.

VEA,  opgericht in 1905, als wettelijk erkende beroepsvereniging voor de Antwerpse expediteursgemeenschap, stelt voortaan haar deuren open voor expediteurs, logistieke dienstverleners en douanevertegenwoordigers over gans België.

De laatste jaren is gebleken dat het voor kleinere regionale expediteursorganisaties steeds moeilijker werd om zelfstandig te overleven en toegevoegde waarde te blijven bieden aan de leden- bedrijven.

Daarom werd besloten om VEA, met haar 170 leden- bedrijven in en rond Antwerpen, om te vormen tot nationale organisatie.

Aanverwante organisaties zoals CEB (Confederatie Expediteurs van België), Secorex vzw, AVEV (Algemeen Vlaamse Expediteurs Verbond) en Poolarex vzw werden ontbonden en ondergebracht in de nieuwe FORWARD Belgium.  

Vanuit haar stevige structuur, met een bekwaam team, een gedreven raad van bestuur, verschillende actieve commissies en een bloeiende jongerenafdeling, zal FORWARD Belgium voortaan de belangen behartigen van de ganse Belgische sector van expediteurs, logistieke dienstverleners en douanevertegenwoordigers.

De regio’s die voordien reeds deel uitmaakten van CEB (Gent, Zeebrugge, Brussel, Brussels Airport) zullen ook binnen FORWARD Belgium vertegenwoordigd blijven. Ook werden gesprekken opgestart met de luchthaven van Luik.

De naam FORWARD Belgium werd gekozen vanuit een internationaal perspectief (Belgian Freight Forwarding Association) maar tevens met een sterke nadruk op de toekomst van het beroep van expediteur.

 
© FORWARD Belgium