Lines

FORWARD
Belgium

DE POLIS AREX 21

Wat is AREX 21?

De verzekeringspolis “Arex 21” is een allesomvattend concept voor de aansprakelijkheidsdekking van het moderne expeditiebedrijf in al zijn facetten. De basisprincipes van deze polis zijn flexibiliteit en maatwerk.

De waarborg is niet beperkt tot de activiteit van commissionair-expediteur, maar is uitgebreid tot de reële activiteiten en de verschillende juridische hoedanigheden zoals vervoerder, commissionair-vervoerder, behandelaar en bewaarnemer. De aansprakelijkheid als scheepsagent kan ook mee worden verzekerd, evenals de objectieve aansprakelijkheid als douaneagent.

Een aansprakelijkheidsverzekering vereist in hoofde van het expeditiebedrijf steeds een fout of een aansprakelijkheid die schade of verlies veroorzaakt aan de tegenpartij.

Professionele aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor schade of verlies door fouten, vergissingen, vergetelheden of nalatigheden begaan door eigen personeel of door onderaannemers (voor zover men kan aangesproken worden voor hun daden). Hier worden dus meer specifiek alle "clerical errors" bedoeld die niet noodzakelijkerwijze samenhangen met beschadiging aan de goederen.

Een contractuele aansprakelijkheid heeft men tegenover zijn contractanten bij schade aan de toevertrouwde goederen. Dit geldt zowel voor goederen die reëel onder de hoede zijn, als voor goederen onder de hoede van onderaannemers.

Wanneer men aansprakelijk gesteld wordt door derden en de schade-eis niet gebaseerd is op de uitvoering van het contract, hebben we te maken met een extra-contractuele (of burgerlijke) aansprakelijkheid.

Welke waarborgen omvat AREX 21?

De Arex 21-polis biedt de mogelijkheid om moeilijk verzekerbare risico’s in te dekken dankzij haar uitgebreide waarborgen.

 • De waarborg van de polis Arex 21 omvat niet alleen de vergoeding van de materiële schade, maar ook van de onrechtstreekse schade die hieruit kan voortvloeien.
 • Daarenboven is ook de terugbetaling voorzien van diverse kosten zoals de "Sue and Labour" kosten (kosten en uitgaven die verband houden met een gedekt schadegeval), en de eigen schade ten gevolge van fouten, vergissingen of vergetelheden. Het eigen financieel verlies bij foutieve prijsberekeningen of prijsofferten blijft echter uitgesloten.
 • Er is eveneens vergoeding voorzien voor alle verplichtingen tot betaling van rechten, heffingen, accijnzen inclusief boeten door het verkeerd gebruiken of foutief invullen van documenten of het gebruik van verkeerde documenten.
 • Als bewaarnemer kan de aansprakelijkheid voor stockverschillen opgenomen worden.
 • Als vervoerder met eigen vrachtwagens is de aansprakelijkheid als vervoerder eveneens verzekerd.
 • Als vervoercommissionair is er eveneens dekking bij uitgifte van "Home Bills of Lading" of "Home Airwaybills" en dit zowel bij rechtstreeks als bij gecombineerd vervoer.
 • Als vervoerder of vervoercommissionair wordt eveneens de aansprakelijkheid voor de organisatie van het transport verzekerd en is er ook een waarborg voorzien voor de bijdragen in Averij Grosse ( vaak vergeten bij o.a. ferrytransporten).
 • De terugbetaling van supplementaire vervoerkosten in geval van "financial default" van de vervoerder, kan facultatief meeverzekerd worden.
 • Eveneens facultatief is een dekking mogelijk in de hoedanigheid van douaneagent tegenover de douane en andere overheidsinstanties, voor niet-aanzuivering van uitgestelde douanedocumenten.
 • De Arex 21-polis voorziet ook de mogelijkheid om de aansprakelijkheden van de scheepsagent mee te verzekeren.
 • Op facultatieve basis wordt eveneens dekking verschaft voor de extra-contractuele (burgerlijke) aansprakelijkheid: (bv. schade veroorzaakt aan derden door een vorklift tijdens manipulatie van goederen). Deze waarborg is dan eveneens voorzien voor schade veroorzaakt aan het roerend en onroerend patrimonium, aan derden tijdens deelname aan beurzen, tentoonstellingen, tijdens socio-culturele manifestaties, enz.... De aansprakelijkheid voor burenhinder en onvoorziene en plotse milieuvervuiling is eveneens meeverzekerd, alsook de aansprakelijkheid na uitvoering van de werken.

Welke formule kiezen?

De wijze waarop deze aansprakelijkheden gedekt worden kan men zelf bepalen. Hiervoor bestaan drie formules :

 • Beperkte dekking (op basis van de Algemene Voorwaarden der expediteurs van België): de verzekeraars hebben het recht deze voorwaarden in te roepen bij schadegeval indien ze de aansprakelijkheid beperken. Indien de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden betwist, zal de maatschappij de verzekerde de nodige gerechtelijke bijstand verlenen.
 • Uitgebreide dekking (type “Pool Arex”): de verzekeraars zullen zich niet beroepen op clausules van ontheffing of beperking vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden, Uiteraard is hierbij ook een dekking rechtsbijstand voorzien.
 • Dekking enkel Rechtsbijstand: de polis dekt de kosten van de verdediging van verzekerde tegen gegronde of ongegronde eisen die voortvloeien uit de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De schade waarvoor men, bij mogelijke veroordeling, verantwoordelijk wordt gehouden, is onder deze formule dus niet gedekt.

Arex 21 is een flexibele polis op maat gemaakt. Inderdaad, men kiest niet enkel de dekkingswijze, maar ook de gewaarborgde kapitalen en vrijstellingen.

Als basis geldt een dekking tot beloop van 250.000,00 EUR per schadegeval met een maximum van 500.000,00 EUR per verzekeringsjaar. Andere combinaties en meerdere types vrijstelling zijn uiteraard mogelijk.

AREX 21: ook voor u?

De Arex 21 polis wordt in de eerste plaats aangeboden aan de leden van de Vzw Pool Arex, maar staat open voor alle expeditiefirma’s en gelijkaardige of aanverwante activiteiten.

De polis wordt verdeeld door het Verzekeringskantoor J. Van Breda & Co Marine. Onze specialisten brengen uw verzekeringsbehoeften in kaart, verlenen advies en regelen uw schadedossiers.

 
© FORWARD Belgium