Lines

FORWARD
Belgium

PRIVACY VERKLARING FORWARD Belgium

FORWARD Belgium (Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen) verwerkt uw persoonsgegevens en dit doordat u gebruik maakt of gebruik wenst te maken van de diensten van FORWARD Belgium (ontvangen nieuwsbrieven FORWARD Belgium en haar koepelorganisatie Alfaport; deelname  congressen / seminaries en/of events).

 

WELKE GEGEVENS:

FORWARD Belgium verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om u optimaal van dienst te kunnen zijn dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Volgende gegevens worden door FORWARD Belgium verzameld en verwerkt:

  • FORWARD Belgium leden:

    • Email adres; naam; voornaam; telefoonnummer; functie omschrijving

  • Deelname events:

    • Email adres; naam; voornaam; functie

De verwerking  gebeurt volgens de regels van de nieuwe Europese privacy wetgeving, de GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meer informatie over deze wetgeving kan u vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

 

DOEL:

De gegevens van onze leden zullen verzameld worden op basis van de uitvoering van onze overeenkomst. De gegevens van de deelnemers aan onze events worden verzameld op basis van een gerechtvaardigd belang.

FORWARD Belgium heeft deze gegevens nodig om met haar leden te communiceren alsook om hen op de hoogte te houden van  belangrijke wijzigingen die de sector aanbelangen. Tot slot worden deze gegevens gebruikt om te beantwoorden aan de door u aan FORWARD Belgium verzonden vragen.  

Wanneer u nog geen lid bent van onze vereniging zullen wij, mits uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post).

 

BEWARING:

FORWARD Belgium bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en/of wettelijke verplicht  is om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijk voorgeschreven termijnen.

 

BEVEILIGING:

FORWARD Belgium heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van FORWARD Belgium zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken. Indien de rechten van de betrokkenen zijn geschaad, zal er een melding van data lek bij de Gegevensbeschermingsautoriteit alsook bij de betrokkenen worden gedaan.

 

DOORGIFTE:

FORWARD Belgium verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden (binnen of  buiten de Europese unie) indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  U kan hierop te allen tijde verzet aantekenen.

Indien FORWARD Belgium voor diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, zullen ook zij moeten voldoen aan de nieuwe verordening. In een verwerkersovereenkomst  zal afgesproken worden  dat zij passende beveiligingsmaatregelen  dienen te nemen EN hoe deze gecontroleerd kunnen worden.

 

COOKIES:

Op onze website worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren.  Wij proberen deze gegevens zoveel als mogelijk te anonimiseren.  

Indien u vaststelt dat er andere cookies worden geplaatst, danken wij u ons hiervan te verwittigen zodat wij de nodige maatregelen en aanpassingen kunnen treffen.

 

RECHTEN:

Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens bij te houden, heeft u steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kan een verzoek om dit recht uit te oefenen sturen naar  info forwardbelgium be . Aan uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, gevolg  worden gegeven.

Ook als u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te gebruiken, kan deze toestemming ten allen tijde worden ingetrokken.

 

CONTACT  OF  KLACHTEN:

Voor alle vragen en/of klachten  met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij ons secretariaat.  U kan deze bereiken via volgende coördinaten: info forwardbelgium be

Indien u meent dat FORWARD Belgium niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

 

 

 
© FORWARD Belgium